ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Από τη φάση του σχεδιασμού, οι μηχανικοί μας επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του οχήματος στο περιβάλλον, σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του.

Θεμελιώδης απαίτηση της σημερινής εποχής είναι ο περιορισμός των εκπομπών του CO2. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, εργαζόμαστε σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο έλεγχος του βάρους, οι τεχνολογίες των συστημάτων κίνησης, και η αεροδυναμική. Με ιδιαίτερη έμφαση στην εύρεση αποτελεσματικών και αξιόπιστων λύσεων, προσαρμοσμένων σε κάθε αγορά, στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε μια συνολική απάντηση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τεχνολογίες του μέλλοντος

Οι μηχανικοί μας εργάζονται εντατικά πάνω σε τεχνολογικές λύσεις που θα φέρουν επαναστατική πρόοδο στον τομέα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αυτοκινήτων.
Η ανάπτυξη ενός νέας γενιάς συστήματος Stop & Start, από το 2010, οι υβριδικές λύσεις από το 2011, και η παρουσίαση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, θα επιτρέψει στη μάρκα DS να εδραιώσει τη θέση της στην κατηγορία των οχημάτων χαμηλών εκπομπών CO2.

Πηγές και δυνατότητα ανακύκλωσης

Σε συνδυασμό με τον περιορισμό της κατανάλωσης, των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων, η πολιτική οικολογικού σχεδιασμού μας, στοχεύει με την προσεκτική επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των οχημάτων μας, στη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Στόχος μας με την προώθηση της ανακύκλωσης, είναι επίσης να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ELVs), στο περιβάλλον.

Παράδειγμα: Νέο DS 4

Από τη φάση του σχεδιασμού, δόθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για τον, όσο το δυνατόν περισσότερο, περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Νέου DS 4. Στο αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά που μειώνουν το οικολογικό του αποτύπωμα. Τα Νέα DS 4 αποτελούνται κατά μέσο όρο από 29% ανακυκλωμένα και φυσικά υλικά.
Το 15% των 200 συνολικά κιλών των πολυμερών είναι ανακυκλωμένα και φυσικά υλικά, και κατανέμονται όπως παρακάτω:
– 40% φυσικά υλικά
– 60% ανακυκλωμένα υλικά

Το Νέο DS 4 σέβεται την οικολογική σας συνείδηση. Το Νέο  DS 4 έχει σχεδιαστεί με στόχο το σημαντικό περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της διαδικασίας της ανακύκλωσης και των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της, και με τη ανάληψη πρωτοβουλιών όπως :
– προώθηση της ανακύκλωσης του αυτοκινήτου όταν εκείνο φτάσει στο τέλος της ζωής του,
– έλεγχος και παρακολούθηση της σύνθεσης των χρησιμοποιούμενων συστατικών,
– επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε τομείς ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υφασμάτων που χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις των θυρών.

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001

Όλες οι μονάδες παραγωγής μας διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται στο πρότυπο ISO 14001. Το διεθνές αυτό πρότυπο καθορίζει ορισμένους παγκοσμίως αναγνωρισμένους κανόνες για τη διαχείριση και την οργάνωση.

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε εδώ και δέκα χρόνια, και έχει φτάσει πλέον στο στάδιο της ωριμότητας σε όλα τα εργοστάσια μας, τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση ISO 14001 από το 2007. Το πρότυπο αυτό, που δημιουργήθηκε το 1996, απαιτεί από τους κατασκευαστές να υιοθετήσουν μέτρα για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μέτρηση της επίδρασης των διαδικασιών στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό.

Η αυτοκινητοβιομηχανία καλύπτει ένα φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η χύτευση, η μηχανολογία, η μορφοποίηση του μετάλλου, η συναρμολόγηση αμαξωμάτων, η επιφανειακή κατεργασία, η βαφή, και η τελική συναρμολόγηση. Παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως ««υψηλού κινδύνου για το περιβάλλον»» (όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1996, αποκαλούμενη και Οδηγία Soveso), είναι γεγονός ότι προκαλούν μια σειρά περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προσπαθούμε να ελέγξουμε.

1) Βαφεία: από το 1995, περιορίσαμε πάνω από 50% ανά παραγόμενο όχημα, τις εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που εκλύονται από τα διαλυτικά των χρωμάτων.

2) Χυτήρια: χρησιμοποιώντας εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας (πυρσός πλάσματος) και την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου, έχουμε μειώσει σημαντικά τις εκπομπές σκόνης από τα χυτήρια.

3) Κατανάλωση νερού: η εξοικονόμηση νερού αποτελεί βασικό στόχο για όλους τους βιομηχανικούς μας χώρους. Η πολιτική αυτή έχει καταστήσει δυνατή από το 1995, την κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μείωση της κατανάλωσης νερού, ανά παραγόμενο όχημα.

4) 94% ανάκτηση της παραγωγής αποβλήτων: τα εργοστάσιά μας παράγουν ετησίως, περίπου 700.000 τόνους αποβλήτων μετάλλου. Αυτή η ποσότητα ανακυκλώνεται για χρήση σε εργοστάσια χάλυβα και χυτήρια. Από τις υπόλοιπες ποσότητες αποβλήτων, το 84% διοχετεύεται για επεξεργασία σε διάφορα κανάλια ανακύκλωσης. Το συνολικό ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται σε 94%.

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το δίκτυο της DS, όπως και ο συνεργάτης της, η Citroën, έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμβάλλουν ενεργά στην ενεργειακή πολιτική της μάρκας, από την στιγμή γέννησης ενός αυτοκινήτου μέχρι και την ημέρα του τέλους ζωής του.

Έχουμε δεσμευτεί σε τρία βασικά κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης
– Διαλογή. Με αντικείμενο τη περισυλλογή και συγκέντρωση όλων των αποβλήτων από αυτοκίνητα του δικτύου, μέσω εγκεκριμένων φορέων,
– κανονιστική συμμόρφωση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το δίκτυο είναι εναρμονισμένο με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς,
– Εντοπισμός. Προκειμένου να εντοπιστούν τα απόβλητα, και να διασφαλιστούν οι κατάλληλοι τρόποι ανακύκλωσής τους.

Ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα

Στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού του 2008, παρουσιάστηκε η περιβαλλοντική προσέγγιση με την κωδική ονομασία ‘GreenPact’. Η νέα αυτή πρωτοβουλία είχε στόχο να βοηθήσει το δίκτυο πωλήσεων της Γαλλίας, να εναρμονιστεί καλύτερα με τις αλλαγές στη νομοθεσία, και να διαχειριστεί καλύτερα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (διαχείριση αποβλήτων, αποθήκευση χημικών, εντοπισμός εξαρτημάτων τέλους ζωής, κλπ).
Στην επίτευξη αυτού του σκοπού, η GreenPact χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εργαλείων και προωθεί τις επαφές μεταξύ του δικτύου και άλλων εξειδικευμένων φορέων, όπως οι οργανισμοί που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ψυκτικά απόβλητα.

Συλλογή και διαχείριση

Εδώ και 15 χρόνια, έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία για τη συλλογή και επεξεργασία οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ELVs), χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες μεθόδους.
Η συλλογή και διαλογή των αποβλήτων των συνεργείων, είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις μεθόδους διαχείρισης που εφαρμόζονται για προϊόντα τέλους κύκλου ζωής (ELPs), και την εφαρμόζουμε στη Γαλλία, στα πλαίσια της GreenPact.

Απολύμανση

Ο σχεδιασμός του κάθε οχήματος λαμβάνει υπόψη του το στάδιο της απορρύπανσης στο τέλος του κύκλου ζωής του, και επιδιώκει να κάνει αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη. Για να δώσουμε ένα μόνο παράδειγμα, στο χαμηλότερο σημείο του ρεζερβουάρ υπάρχει ένα σημάδι, ώστε να καταστεί ευκολότερο το άδειασμά του. Ταυτόχρονα, σαν μέρος της διαδικασίας απολύμανσης, έχει καθιερωθεί και μια διαδικασία διάλυσης σε πρώιμο στάδιο για κάθε μέρος που πρέπει να αφαιρεθεί από τους μηχανικούς μας”